دانلود آهنگ حلش کنیم از ایوان بند با متن (کامل) – 7ترانه

ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﻳﺘﻢ ﺗﻮ ﺟﻬﻨﻤﻢ ﻛﻪ ﺑﺮی ﻣﻦ ﭘﺎﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﻣﻦ رگ ﮔﺮدﻧﺘﻢ

ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺗﻮ ﺟﻮﻧﻤﻴﻮ ﺑﺲ اﺳﻤﺘﻮ ﻣﻦ اﺻﻠﺎ ﻣﻴﺬارم ﻧﻔﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻬﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ ﭘﺲ

زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎ ﺣﻠﺶ ﻛﻨﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻰ اﮔﻪ ﻧﺸﺪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ

زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﻬﻢ ﺑﺪ و ﺑﻰ راه ﺑﮕﻮ ﻳﻪ دوﺳﺖ دارم ﺗﻬﺶ اﻣﺎ ﺑﮕﻮ اﮔﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ

 

رﻓﺘﻰ از ﺷﻬﺮ ﺧﺴﺘﻪ از ﻗﻬﺮ ﺑﻴﺎ ﺣﻠﺶ ﻛﻨﻴﻢ اﺧﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ

واﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻮدش ﻳﻪ راه ﻓﺮارﻳﻪ

دانلود آهنگ حلش کنیم از ایوان بند با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید