دانلود آهنگ بزن باران ببار از چشم من از ایهام (اصلی + ریمیکس) – 7ترانه

ﺑﺰن ﺑﺎران ﺑﺒﺎر از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺰن ﺑﺎران ﺑﺰن ﺑﺎران ﺑﺰن ﺑﺰن ﺑﺎران ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺮﻳﻪ ام ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺰن ﺑﺎران ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﺑﺮﻳﻢ ﺑﺰن ﺑﺎران ﭘﺮ از ﺑﻰ ﺻﺒﺮﻳﻢ ﺑﺰن ﺑﺎران ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻮاﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺪه ﺑﻪ اﺑﺮ ﻛﻮﭼﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﺮ اوج ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻮی ﭘﻨﺎه ﻣﻦ
ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس ﻫﻮا ﻫﻮای ﺧﺎﻃﺮات اوﺳﺖ
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺟﺎن ﺑﺪه ﺗﻮ راه ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﺴﺘﻪ ام ﻧﺸﺎن ﺑﺪه
ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس ﻫﻮا ﻫﻮای ﺧﺎﻃﺮات اوﺳﺖ

ﺑﺰن ﺑﺎران ﺑﺒﺎر از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺰن ﺑﺎران ﺑﺰن ﺑﺎران ﺑﺰن ﺑﺰن ﺑﺎران ﻛﻪ ﭼﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻰ دل ﺳﭙﺮدن
ﺑﺰن ﺑﺎران ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﺑﺮﻳﻢ ﺑﺰن ﺑﺎران ﭘﺮ از ﺑﻰ ﺻﺒﺮﻳﻢ ﺑﺰن ﺑﺎران ﻧﻮازش از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻳﻪ از ﻣﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺪه ﺑﻪ اﺑﺮ ﻛﻮﭼﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﺮ اوج ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻮی ﭘﻨﺎه ﻣﻦ
ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس ﻫﻮا ﻫﻮای ﺧﺎﻃﺮات اوﺳﺖ
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺟﺎن ﺑﺪه ﺗﻮ راه ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﺴﺘﻪ ام ﻧﺸﺎن ﺑﺪه
ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس ﻫﻮا ﻫﻮای ﺧﺎﻃﺮات اوﺳﺖ

دانلود آهنگ بزن باران ببار از چشم من از ایهام (اصلی + ریمیکس)

دیدگاهتان را بنویسید