دانلود آهنگ میرزا از صادق بوقی (میرزا شکار نرو که تو دل شیر نداری) MP3 – 7ترانه

ﻣﻴﺮزا ﺷﻜﺎر ﻧﺮو ﻛﻪ ﺗﻮ دل ﺷﻴﺮ ﻧﺪاری
ﺑﻴﻬﻮدﻫﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻮﺳﻰ را ﻧﭙﻮش
ﻟﻪ ﺑﺮازﻧﺪه ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻴﺮزا ﺷﻜﺎر ﻧﺮو ﻛﻪ ﺗﻮ دل ﺷﻴﺮ ﻧﺪاری
ﺑﻴﻬﻮدﻫﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻮﺳﻰ را ﻧﭙﻮش
ﻟﻪ ﺑﺮازﻧﺪه ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﺎی ﺑﺪی ﻛﺮدی ﺧﻮد را در زﻣﻴﻦ ﺑﺎزی ﻛﺎﺷﺘﻰ
ﻣﺮده ﺷﻮر آن ﻏﻮز ﭘﺸﺘﺖ را ﺑﺸﻮﻳﺪ
ﺟﺎی ﺑﺪی ﻛﺮدی ﺧﻮد را در زﻣﻴﻦ ﺑﺎزی ﻛﺎﺷﺘﻰ
ﻣﺮده ﺷﻮر آن ﻏﻮز ﭘﺸﺘﺖ را ﺑﺸﻮﻳﺪ
ای ﻣﺸﺘﻰ ﻣﺸﺘﻰ ﻣﻴﺮزا
دزد ورزا ﺗﻮ رو ﺑﺮد
ﭼﺮا ﻗﺮﺿﺖ را ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪی
درﺧﺖ رو واﺳﻄﻪ ﻛﻨﻰ
ﻣﺎدر زن ﻣﺸﺘﻰ رو واﺳﻄﻪ ﻛﻨﻰ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮﻧ، ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﻴﻨﻪ دارن

دانلود آهنگ میرزا از صادق بوقی (میرزا شکار نرو که تو دل شیر نداری) MP3

دیدگاهتان را بنویسید