دانلود ورژن پیانو آهنگ حیف از سون بند (کامل) – 7ترانه

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺑﻮد
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ درد ﺑﻮد
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﺎﻛﺖ و ﺳﺮد ﺑﻮد
وﻗﺘﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻮدﻣﻮ
اﻧﮕﺎر ﻧﺒﻮدم
ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ و ﺗﻜﺮار ﻧﺒﻮدم
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻓﺮق داﺷﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ آدم ﺳﺎﺧﺖ
از ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺑﻮد
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻦ
ﺣﺮف دﻟﻢ ﺑﻮد
ﺣﻴﻒ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﻢ ﺑﻮد
ﺣﻴﻒ
ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻋﻤﺮی ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اون ﻫﻤﻪ درد
ﺣﻴﻒ
ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﻮ
دوﺳﺖ ﻧﺪارم اﺻﻠﺎ اون ﮔﺬﺷﺘﻪ رو
ﺣﻴﻒ
ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﺣﻴﻒ ﺷﺪ

ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ روزای ﺑﻰ ﺗﻮ
ﻧﻤﻴﺨﻮام ﻳﺎدم ﺑﻴﺎد دﻧﻴﺎی ﺧﺎﻟﻴﻤﻮ
روزای ﺧﺎﻟﻰ از ﻋﺸﻖ
وﻗﺘﻰ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدم
آره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪوﻧﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﺳﺮد و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدم

ﺣﻴﻒ
ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻋﻤﺮی ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اون ﻫﻤﻪ درد
ﺣﻴﻒ
ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﻮ
دوﺳﺖ ﻧﺪارم اﺻﻠﺎ اون ﮔﺬﺷﺘﻪ رو
ﺣﻴﻒ
ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﺣﻴﻒ ﺷﺪ

دانلود ورژن پیانو آهنگ حیف از سون بند (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید